CATALOGUE - EY

CATALOGUE - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán
Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm