NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 571 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, <br>
Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình/Điện thoại: 021 83 852 269/Fax: 021 83 852 788